زموږ په اړه

د ډله ایزو اغیزو بورډ د می په ۲۰۲۱ کې رامینځته شوی او د ادارې او ټولنې له استازو څخه جوړ دی. دا بورډ د مارچ په ۱۵ د ۲۰۱۹ د کریسټ چرچ تروریستي برید په اړه د تحقیقاتو شاهي کمیسیون د ۲۶ سپارښتنې سره سم رامینځته شو.   د ډله ایزو اغیزو بورډ د کایوهاکاورنگا خدماتو او شریکان یې ته مشورې او سپارښتنې ورکولو له لارې اغیزمنې ټولنې ته د خبرتیا خدماتو او هراړخیز ملاتړ چمتو کولو کې مرسته کوي

پس منظر

د کرایسټ چرچ ترهګریز برید د تحقیق لپاره شاهي کمیسیون د اغیزمن وهانو، پاتې شویو او شاهدانو د رغیدو روانو

.اړتیاو ملاتړ لپاره سپارښتنې وړاندې کړې

.شاهي کمیسیون وړاندیز وکړ چې د ډله ایزو اغیزو بورډ جوړ کړي، کوم چې ۲۶ ام سپارښتنې دی

۲۶ سپارښتنه: د یوې شبکې او د ډله ایزو اغیزو بورډ یا نورو ورته میکانیزمونو رامینځته کولو په اړه تحقیق وکړئ چې د عامه سکتور سازمانونه، غیردولتي موسسې، او اغیزمن شوي وهانو، ژوندي پاتې شوي او شاهدان د هر اړخیزو روانو خدماتو وړاندې کولو د اغیزمن شوي وهانو، ژوندي پاتې شوي او شاهدان لپاره د ځانګړي کاري پلان سره موافقه وکړي

دا بورډ، ټولنه او ادارې سره یوځای کوي ترڅو د کریسټ چرچ په جوماتونو کې د ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ برید ژوندي پاتې

.شویو او شاهدانو ته د وړاندیز شوي پراخه خدماتو په اړه خپلې مشورې او وړاندیزونه وړاندې کړي

د ډله ایزو اغیزو بورډ د کایوهاکاورنگا خدماتو او شریکانو ته مشورې او سپارښتنې ورکولو له لارې اغیزمنې ټولنې

.ته د خبرتیا خدماتو او هراړخیز ملاتړ چمتو کولو کې مرسته کوي

.د ډله ایزو اغیزو بورډ د ۲۰۲۱ می په ۲۵ کې تاسیس شوی او د ۲۰۲۳ تر می پورې شتون لري

د ټولنې استازي، د دولتي ادارو د استازو سره یوځای د ډله ایزو اغیزو د بورډ اکثریت برخه جوړوي. دوی کیدی شی

د متاثره شوی وهانو غړی او یا د نور متاثره شوی ټولنې غړي وی. د ټولنې استازي د نوماندۍ د پروسې له لارې

.وټاکل شول.بورډ د ۹ جون ۲۰۲۱ په خپله لومړۍ ناسته کې خپل رییس وټاکه