د کرایسټ چرچ د ترهګریز برید له امله اغیزمنو وهانو سره دوامداره مرستې

د ډله ایزو اغیزو بورډ د می په ۲۰۲۱ کې د کریسټ چرچ په دوو جوماتونو کې د تروریستي برید په اړه د تحقیقاتو د ۲۶ شاهي کمیسیونونو په سپارښتنې کې رامینځته شو. د ډله ایزو اغیزو بورډ نظر دا دی چې د "پیاوړې، همغږي او پوهه ټولنه" پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.

ننور معلومات ترلاسه کړئ

For translation support services call 0800 854 737 or visit https://connectingnow.com.au