دربارهٔ ما

هیأت تأثیر مشترک در ماه مه ۲۰۲۱ تأسیس و از نمایندگان سازمان‌ها و جامعه تشکیل شده است. هیأت تأثیر مشترک در راستای توصیهٔ شمارهٔ ۲۶ گزارش کمیسیون تحقیق سلطنتی در مورد حملات تروریستی ۱۵ مارس ۲۰۱۹ کرایست‌چرچ تشکیل شده است.   هیأت تأثیر مشترک توصیه‌ها و مشاوره‌هایی را به خدمات Kaiwhakaoranga و شرکای آن ارائه می‌دهد تا از این طریق به اطلاع‌رسانی در مورد خدمات و پشتیبانی ارائه شده به جامعهٔ آسیب دیده کمک کند

پیشینه

کمیسیون سلطنتی تحقیق در مورد حملهٔ تروریستی کرایست‌چرچ توصیه‌هایی را برای حمایت از نیازهای مداوم برای

بهبود whānau [خانواده و بستگان]، بازماندگان و شاهدان آسیب دیده ارائه کرده است

.کمیسیون سلطنتی، تشکیل یک هیئت تأثیر جمعی را نیز توصیه کرد که توصیهٔ ۲۶ است

توصیهٔ ۲۶: تحقیق دربارۀ تأسیس شبکه و هیأت تأثیر مشترک یا مکانیزم مشابه دیگر که نهادهای بخش دولتی،

سازمانهای غیردولتی و بازماندگان، شاهدان و whānau متأثر از حمله تروریستی ۱۵ مارس ۲۰۱۹ را قادر میسازد

برای برنامۀ کاری مشخص ارائه خدمات کامل و مداوم به بازماندگان، شاهدان و whānau متأثر از واقعه به توافق

.برسند

این هیأت، جامعه و آژانس‌ها را گرد هم می‌آورد تا در مورد خدمات مداوم ارائه شده به بازماندگان و شاهدان حملهٔ ۱۵

.مارس ۲۰۱۹ به دو مسجد کرایست‌چرچ، توصیه و مشاوره ارائه کنند

         و شر کای آن ارائه Kaiwhakaoranga  هیأت تأثیر مشترک توصیه‌ها و مشاوره‌هایی را به خدمات

  .می‌دهد تا از این 

 .هیأت تأثیر مشترک در ۲۵ ماه مه ۲۰۲۱ تأسیس شد و تا ماه مه ۲۰۲۳ برقرار است 

نمایندگان جامعهٔ محلی اکثریت هیأت تأثیر مشترک را در کنار نمایندگان سازمان دولتی تشکیل می‌دهند. این افراد

می‌توانند شامل اعضای whānau آسیب‌دیده یا افراد دیگر متعلق به جامعهٔ آسیب‌دیده باشند. نمایندگان جامعهٔ‌ محلی از

طریق فرآیند نامزدی انتخاب و منصوب شدند. هیئت مدیره در اولین جلسه خود در ۹ ژوئن ۲۰۲۱ رئیس خود را

.منصوب کرد