درباره ما

هیئت تأثیر جمعی در ماه می ۲۰۲۱ تأسیس شده و متشکل از نمایندگان نهاد و جامعه است. این هیئت در راستای توصیه ۲۶ کمیسیون سلطنتی تحقیق بر حمله تروریستی کرایست چرچ در ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ ایجاد شد.   هیئت تأثیر جمعی با ارائه مشوره و توصیه به خدمات کی وهاکورنگا، و همکاران آنها، به ارائه خدمات گسترده و پشتیبانی آگاهانه از جامعه متأثر شده کمک میکند

سابقه

کمیسیون سلطنتی تحقیق بر حمله تروریستی کرایست چرچ، توصیه هایی را جهت حمایت از نیازهای بهبودی مداوم از

.فامیل و اقارب آسیب دیده، بازماندگان و شاهدان ارائه کرده است

.کمیسیون سلطنتی تحقیق، تشکیل یک هیئت تأثیر جمعی را توصیه کرده بود، که توصیه شماره ۲۶ است

توصیه ۲۶: بررسی ایجاد یک شبکه و هیئت تاثیر جمعی و یا دیگر مکانیزم های مشابه که به سازمان های سکتور

عامه، سازمان های غیر دولتی، و فامیل و اقارب، بازماندگان و شاهدان آسیب دیده توانایی توافق بر یک برنامه کاری

.مشخص جهت ارائه خدمات مداوم جامع به فامیل و اقارب، بازماندگان و شاهدان آسیب دیده را بدهد

این هیئت، جامعه و نهادها را گردهم می آورد تا توصیه و پیشنهادات خود درباره خدمات گسترده ای که به وهانو

.بازماندگان و شاهدان حمله ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ بر مساجد کرایست چرچ عرضه میشوند را ارائه دهند

هیئت تأثیر جمعی با ارائه مشوره و توصیه به خدمات کی وهاکورنگا و همکاران آنها، به ارائه خدمات گسترده و

.پشتیبانی آگاهانه از جامعه متأثر کمک میکند

.هیئت تأثیر جمعی در ۲۵ می ۲۰۲۱ تشکیل شده و تا ماه می ۲۰۲۳ برقرار میباشد

 در کنار نمایندگان نهاد های دولتی، نمایندگان جامعه اکثریت هیئت تاثیر جمعی را تشکیل میدهند. آنها ممکن است

اعضای فامیل و اقارب آسیب دیده و یا دیگر افراد جامعه آسیب دیده باشند. نمایندگان جامعه از طریق یک روند

.نامزدی انتخاب و منصوب شدند. این هیئت در اولین جلسه خود در ۹ جون ۲۰۲۱، رئیس هیئت را منصوب کرد