درباره ما

هیئت تأثیر جمعی در ماه می ۲۰۲۱ تأسیس شده و متشکل از نمایندگان نهاد و جامعه است. هیئت مدیره در راستای توصیه ۲۶ گزارش کمیسیون سلطنتی تحقیق ایجاد شد. هیئت تأثیر جمعی با ارائه مشاوره و توصیه به خدمات کی وهاکورنگا، به اطلاع رسانی در مورد ارائه خدمات و پشتیبانی جامع از جامعه متأثر کمک میکند.

سابقه

کمیسیون سلطنتی تحقیق بر حمله تروریستی کرایست چرچ، توصیه هایی را جهت حمایت از نیازهای بهبودی مداوم از فامیل و اقارب آسیب دیده، بازماندگان و شاهدان ارائه کرده است.

 کمیسیون سلطنتی ایجاد یک هیئت تأثیر جمعی را توصیه کرد تا جامعه و نهاد های دولتی را جهت هدایت و مشاوره دهی به خدمات حمایتی از فامیل و اقارب و افراد آسیب دیده از حوادث ۱۵ مارچ ۲۰۱۹ گردهم آورد.

هیئت تأثیر جمعی در ۲۵ می ۲۰۲۱ تأسیس شد و در اولین جلسه خود در ۹ جون ۲۰۲۱ رئیس هیئت مدیره را انتخاب کرد.

ایجاد هیئت تاثیر جمعی بر اساس توصیه ۲۶ گزارش کمیسیون سلطنتی است.

توصیه ۲۶: بررسی ایجاد یک شبکه و هیئت تاثیر جمعی و یا دیگر مکانیزم های مشابه که به سازمان های سکتور عامه، سازمان های غیر دولتی، و فامیل و اقارب، بازماندگان و شاهدان آسیب دیده توانایی توافق بر یک برنامه کاری مشخص جهت ارائه خدمات مداوم جامع به فامیل و اقارب، بازماندگان و شاهدان آسیب دیده را بدهد.

عضویت هیئت

نمایندگان جامعه از جمله اعضای فامیل و اقارب آسیب دیده، یا دیگر افراد جامعه آسیب دیده اکثریت هیئت تاثیر جمعی را در کنار نمایندگان نهاد های دولتی تشکیل میدهند. نمایندگان جامعه ممکن است اعضای فامیل و اقارب آسیب دیده و یا دیگر افراد جامعه آسیب دیده باشند.

اعضای هیئت

 • حمیمه (تویان) احمت (رئیس هیئت)
 • جین پارفیت (رئیس مشترک)
 • مها المدنی
 • مها جلال
 • داکتر میسون سلامه
 • دکتر مظهرالدین سید احمد
 • ناتان برنت اسمیت
 • شیخ حسن روبل
 • حمیرا حکیمی
 • دایان مک درموت (کمیشنر منطقه کانتربری، وزارت انکشاف اجتماعی)
 • جان پرایس (سرپرست قومندانی حوزه کانتربری، پولیس نیوزیلند)
 • فیل رایلی (رئیس کسب و کار خدمات مشتریان، شرکت جبران خسارت حوادث)
 • نیک تولان (سرپرست عملیاتهای کرایست چرچ، اداره مهاجرت نیوزیلند)
 • کلیر اپلبی فیلیپس (نماینده اداره محلی سرزمینی، ناظر بدون حق رای).

هیئت تأثیر جمعی با ارائه مشاوره و توصیه به خدمات کی وهاکورنگا(external link)، به اطلاع رسانی در مورد خدمات و پشتیبانی جامع از جامعه متأثر کمک خواهد کرد. نمایندگان جامعه از طریق یک روند نامزدی انتخاب و منصوب شدند.