حمایت مداوم از فامیل و اقارب متأثر از حمله تروریستی کرایست چرچ

هیئت تأثیر جمعی در ماه می ۲۰۲۱ در راستای توصیه ۲۶ کمیسیون سلطنتی تحقیق بر حمله تروریستی دو مسجد کرایست چرچ ایجاد شد. دیدگاه هیئت تأثیر جمعی کمک به تقویت یک "جامعه قوی، منسجم و آگاه" است.

ه بیشتر بدانید

For translation support services call 0800 854 737 or visit https://connectingnow.com.au